گاهی اگر دعایت مستجاب نشد برو گوشه ایی بنشین...

زانوهایت را بغل بگیر و یک دل سیر گریه کن...

شاید لازم باشد میان گریه هایت بگویی:

اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا

خدایا ببخش آن گناهانم را که دعایم را حبس کرده است.

الهی ببخش

الهی...