روز عاشورا...

تشیع شهدای گمنام ...

چه سعادتی...

این افتخار وقتی به اوج میرسه که تابوت زیبای شهدا از روی سرت عبور کنه بدون اینکه متوجه باشی..