کاش در کرب و بلا گرما و تاب و تب نبود

ناله های العطش در هر زمان بر لب نبود

در زمانی که حسین تنها نشست در قتلگاه

همه بودند ولی ای کاشکی زینب نبود