اگه گاهی اوقات دلتان میگیرد و دوست دارید گریه کنید اما نمی دانید شما را چه شده

بدانید خـــــــــــدا دلش برایتان تنگ شده

می خواهد صدایش کنید