سلام ای مهربان ترینِ زندگانی من...

گرمای محبتت سرد ترین روزهای زندگانیم را گرما میبخشد...

بابت بودنت در تمام فراز و نشیب ها ممنون...

این روزها پراز پیچ و خم است

پر از دلتنگی..فکر و اضطراب و دلشوره...

توان نوشتن ندارم مهربانم...

کاش زودتر بگذرد...تمام شود...تمام تلخی ها...

همین که هستی مرا میبرد بر عرش,آبی بیکران اسمان... 

گرمای آغوش مهربانت شیرین میکند تمام تلخی ها را ,سختی ها و نبودن ها را