عاشقی دردسری بود نمی دانستیم 

 حاصلش خون جگری بود نمی دانستیم

پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم 

 شرط، بی بال و پری بود نمی دانستیم