دل تنگم...
ی نماز تو مسجد جمکران...
ی توسل خواندن و دست نیاز دراز کردن...