سلام

سلام بر چشم انتظاری

سلام بر بوی تربت

سلام بر سرزمینی که از آن همه جوان، فقط استخوان هایشان را به آغوش میهن بازگرداند

خیلی هاشان بی سر

خیلی هاشان هم بی پلاک

سلام بر دل مادران

سلام بر مفقودین

درود بر شهدای گمناموای بر من که هنوز...

وای بر من که هنوز خودمو پیدا نکردم...

...