من به همه ی مردم در سراسر کشور توصیه می کنم که ازدواج ها را آسان کنند. بعضی ها ازدواج را مشکل می کنند. مهریه های گران و جهیزیه های سنگین ازدواج را مشکل می کند... خانواده ی پسرها توقع جهیزیه های سنگین بکنند. خانواده ی دخترها برای چشم هم چشمی دیگران جهیزیه ها را و تشریفات را و مجالس عقد و عروسی را رنگین تر بکنند. چرا؟ اثر این را می دانید چیست؟ اثر این کارها این است که دخترها و پسرها بدون ازدواج در خانه ها می مانند، کسی جرئت نمی کند به ازدواج نزدیک شود.

هشت سنت غلط ازدواج از نگاه رهبر انقلاب:

1-مهریه سنگین

2- جهیزیه سنگین

3- تجملات زیاد

4- اسراف

5- خرید از مکان های معروف به گرانی

6- هتل ها و سالن های پرخرج

7- لباس عروس گران قیمت

8- به رخ کشیدن ثروت ها

ازدواج را آسان کنید