از امل چشم پوش ودر عمل کوش.

مرد جستجوی باش نه گفتگوی.

 از دریا بخواه نه از جوی .

 از فضول کلام چون فضول طعام دست بدار .

 سبکبار باش نه سبکسر و سبکسار

علامه حسن زاده آملی