شهادت
مقصد نیست 
راه است
مقصد خداست
و شهادت معقول ترین
راه رسیدن به خدا 
الهی طی کردن این راه هم آرزوست