خدایا
امروز را با نام تو آغاز میکنم
قلبم مالامال از شکر گزاری
برای مواهب زندگیست
کمک کن تا داستان زندگیم را
به همان زیبایی بیافرینم
که تو جهان را آفریدی