امام علی (ع)

موفق ترین کارها ، کاری است که با رازداری کامل انجام شود