بچه که بودیم...
دل درد هایمان را به زبان
گریه میگفتیم ، همه میفهمیدند
اما الان که بزرگ شدیم
درد دلهایمان را به هر زبانی
میگوییم ، کسی نمیفهمد...

وقتی بچه بودم ، میکفتند
هر وقت به تنهایی توانستی
بنده کفشها یت را ببندی
بزرگ شدی ...

اما من به فرزندم خواهم گفت 
هر وقت از بخشیدن کفشها یت
به انسان پا برهنه ای 
خوشحال شدی ، بزرگ شده ای....