خدایا
بجز خودت به دیگری واگذارمان نکن
توی یروردگار ما
پس قرار ده بی نیازی در نفسمان
یقین در دلمان
روشنی در دیده مان
بصیرت در قلبمان ...
الهی و ربی من لی غیروک