امام صادق (ع)
هرگز با خردمند و نابخرد ، ستیز مکن
که خردمند ، دشمنت می دارد و نابخرد ،
آزارت می رساند.