شهید آوینی :

خون شهید جاذبه ی خاک را خواهد شکست
و ظلمت را خواهد درید.
و معبری از نور خواهد گشود.
و روحش را از آن به سفری خواهد برد
 که برای پیمودن آن هیچ  راهی جز شهادت وجود ندارد.

شهادت را برای همه عزیزانم آرزو میکنم

در حق هم خیلی دعا کنید.