جــان نثـــاران رهبـــــر مــــا بسیــــجی هــــای روح ا... بــا ولایـــت عهــــد خـــون بستیـــم روز اول یـــا "عـــلی" گفتیــــم تـــا به آخــــر بـــا "عــــلی" هستیــــم tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com 2020-05-31T17:29:08+01:00 mihanblog.com مادر .... 2018-04-16T05:42:17+01:00 2018-04-16T05:42:17+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/311 گمنام ]]> فقط خدا 2018-04-16T05:38:14+01:00 2018-04-16T05:38:14+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/309 گمنام ]]> مناجات 2018-04-16T05:31:34+01:00 2018-04-16T05:31:34+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/308 گمنام ๑╬๑ دعا و مناجات با خدا در قالب تصویر ๑╬๑]]> بندگی خدا... 2018-04-16T05:29:51+01:00 2018-04-16T05:29:51+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/307 گمنام ๑╬๑ دعا و مناجات با خدا در قالب تصویر ๑╬๑]]> کلام شهید 2018-01-30T06:26:04+01:00 2018-01-30T06:26:04+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/306 گمنام شهید آوینی :خون شهید جاذبه ی خاک را خواهد شکستو ظلمت را خواهد درید.و معبری از نور خواهد گشود.و روحش را از آن به سفری خواهد برد که برای پیمودن آن هیچ  راهی جز شهادت وجود ندارد.شهادت را برای همه عزیزانم آرزو میکنمدر حق هم خیلی دعا کنید. شهید آوینی :

خون شهید جاذبه ی خاک را خواهد شکست
و ظلمت را خواهد درید.
و معبری از نور خواهد گشود.
و روحش را از آن به سفری خواهد برد
 که برای پیمودن آن هیچ  راهی جز شهادت وجود ندارد.

شهادت را برای همه عزیزانم آرزو میکنم

در حق هم خیلی دعا کنید.

]]>
حدیث روز 2018-01-30T06:22:01+01:00 2018-01-30T06:22:01+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/305 گمنام امام صادق (ع)هرگز با خردمند و نابخرد ، ستیز مکنکه خردمند ، دشمنت می دارد و نابخرد ،آزارت می رساند. امام صادق (ع)
هرگز با خردمند و نابخرد ، ستیز مکن
که خردمند ، دشمنت می دارد و نابخرد ،
آزارت می رساند.
]]>
نیایش 2018-01-27T09:27:00+01:00 2018-01-27T09:27:00+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/304 گمنام خدایابجز خودت به دیگری واگذارمان نکنتوی یروردگار ماپس قرار ده بی نیازی در نفسمانیقین در دلمانروشنی در دیده مانبصیرت در قلبمان ...الهی و ربی من لی غیروک خدایا
بجز خودت به دیگری واگذارمان نکن
توی یروردگار ما
پس قرار ده بی نیازی در نفسمان
یقین در دلمان
روشنی در دیده مان
بصیرت در قلبمان ...
الهی و ربی من لی غیروک

]]>
دلنوشته 2018-01-24T06:24:02+01:00 2018-01-24T06:24:02+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/302 گمنام بچه که بودیم...دل درد هایمان را به زبانگریه میگفتیم ، همه میفهمیدنداما الان که بزرگ شدیمدرد دلهایمان را به هر زبانیمیگوییم ، کسی نمیفهمد...وقتی بچه بودم ، میکفتندهر وقت به تنهایی توانستیبنده کفشها یت را ببندیبزرگ شدی ...اما من به فرزندم خواهم گفت هر وقت از بخشیدن کفشها یتبه انسان پا برهنه ای خوشحال شدی ، بزرگ شده ای.... بچه که بودیم...
دل درد هایمان را به زبان
گریه میگفتیم ، همه میفهمیدند
اما الان که بزرگ شدیم
درد دلهایمان را به هر زبانی
میگوییم ، کسی نمیفهمد...

وقتی بچه بودم ، میکفتند
هر وقت به تنهایی توانستی
بنده کفشها یت را ببندی
بزرگ شدی ...

اما من به فرزندم خواهم گفت 
هر وقت از بخشیدن کفشها یت
به انسان پا برهنه ای 
خوشحال شدی ، بزرگ شده ای....
]]>
نیایش 2018-01-10T07:31:49+01:00 2018-01-10T07:31:49+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/301 گمنام خدایا...دلمو میسپارم به خودتکمکم کن جز در مسیر رضایتتقدم بر ندارمکمکم کن تو شادی ها یادم نرهکه هستی که کنارمیکه تنها معبود دلمیکه لایق پرستشیالهی و ربی من لی غیرک... خدایا...
دلمو میسپارم به خودت
کمکم کن جز در مسیر رضایتت
قدم بر ندارم
کمکم کن تو شادی ها یادم نره
که هستی که کنارمی
که تنها معبود دلمی
که لایق پرستشی
الهی و ربی من لی غیرک...
]]>
سخن گوهربار 2018-01-09T06:21:32+01:00 2018-01-09T06:21:32+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/297 گمنام امام علی (ع)موفق ترین کارها ، کاری است که با رازداری کامل انجام شود امام علی (ع)

موفق ترین کارها ، کاری است که با رازداری کامل انجام شود
]]>
خدایا... 2018-01-08T06:42:18+01:00 2018-01-08T06:42:18+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/296 گمنام خدایاامروز را با نام تو آغاز میکنمقلبم مالامال از شکر گزاریبرای مواهب زندگیستکمک کن تا داستان زندگیم رابه همان زیبایی بیافرینمکه تو جهان را آفریدی خدایا
امروز را با نام تو آغاز میکنم
قلبم مالامال از شکر گزاری
برای مواهب زندگیست
کمک کن تا داستان زندگیم را
به همان زیبایی بیافرینم
که تو جهان را آفریدی
]]>
کلنا عباسک یا زینب 2018-01-07T10:01:45+01:00 2018-01-07T10:01:45+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/295 گمنام شهادتمقصد نیست راه استمقصد خداستو شهادت معقول ترینراه رسیدن به خدا الهی طی کردن این راه هم آرزوست مقصد نیست 
راه است
مقصد خداست
و شهادت معقول ترین
راه رسیدن به خدا 
الهی طی کردن این راه هم آرزوست
]]>
منتظران ظهور 2016-08-11T08:59:16+01:00 2016-08-11T08:59:16+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/292 گمنام                             عکس نوشته امام زمان                            
]]>
منتظران ظهور 2016-08-11T08:58:21+01:00 2016-08-11T08:58:21+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/291 گمنام ]]> منتظران ظهور 2016-08-11T08:43:33+01:00 2016-08-11T08:43:33+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/290 گمنام دیگر شده ام دچار وسواس بیا بد جور به عصر جمعه حساس بیا گفتی به عموی خود ارادت داری این بار قسم به دست عباس بیا

دیگر شده ام دچار وسواس بیا

بد جور به عصر جمعه حساس بیا

گفتی به عموی خود ارادت داری

این بار قسم به دست عباس بیا

]]>
منتظران ظهور 2016-08-11T08:41:01+01:00 2016-08-11T08:41:01+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/289 گمنام ای راحت دل، قرار جانها برگرد درمان دل شکسته ما، برگرد ماندیم در انتظار دیدار، ای داد دلها همه تنگِ توست آقا برگرد . . .

ای راحت دل، قرار جانها برگرد

درمان دل شکسته ما، برگرد

ماندیم در انتظار دیدار، ای داد

دلها همه تنگِ توست آقا برگرد . . .

]]>
منتظران ظهور 2016-08-11T08:41:01+01:00 2016-08-11T08:41:01+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/288 گمنام ای راحت دل، قرار جانها برگرد درمان دل شکسته ما، برگرد ماندیم در انتظار دیدار، ای داد دلها همه تنگِ توست آقا برگرد . . .

ای راحت دل، قرار جانها برگرد

درمان دل شکسته ما، برگرد

ماندیم در انتظار دیدار، ای داد

دلها همه تنگِ توست آقا برگرد . . .

]]>
منتظران ظهور 2016-08-11T08:36:33+01:00 2016-08-11T08:36:33+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/287 گمنام   شوق تو به باغ لاله جان خواهد داد عطر تو به گلها هیجان خواهد داد فردا که به آفاق بپیچد نورت تکبیر تو کعبه را تکان خواهد داد

 

شوق تو به باغ لاله جان خواهد داد

عطر تو به گلها هیجان خواهد داد

فردا که به آفاق بپیچد نورت

تکبیر تو کعبه را تکان خواهد داد

]]>
جمله های آموزنده 2016-07-24T06:32:31+01:00 2016-07-24T06:32:31+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/286 گمنام ]]> جمله های آموزنده 2016-07-24T06:24:50+01:00 2016-07-24T06:24:50+01:00 tag:http://rahbar-seyedali.mihanblog.com/post/285 گمنام ]]>